پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری مجلس تشخیص مصلحت نظام قوه فضاییه جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی پایگاه اطلاع رسانی دولت

خدمات موسسه حقوقی منشور کبیر

موسسه حقوقی منشور کبیر

قراردادهای تجاری

 • قرارداد خرید و فروش:
  • ارایه مشاوره، تنظیم و تکمیل کلیه قراردادهای خرید و فروش.
 • قراردادهای بازاریابی:
  • ارایه راهنماییهای مناسب حقوقی در زمینه تنظیم و انعقاد قرارداد بازاریابی.
 • قرارداد نمایندگی:
  • تنظیم کلیه قراردادهای نمایندگی متناسب با نوع فعالیت؛
  • ارایه مشاوره در زمینه اخذ وثایق معتبر و نحوه چگونگی آن.
 • قرارداد توزیع:
  • تنظیم کلیه قراردادهای توزیع انحصاری و غیرانحصاری؛
  • ارایه مشاوره در زمینه نحوه انعقاد قرارداد و اخذ تضمین متناسب.
 • قرارداد پیمانکاری:
  • تهیه و تنظیم شرایط عمومی و خصوصی و پیوست های قراردادهای پیمانکاری خصوصی (با دوطرف غیردولتی) با رعایت مسائل فنی و حقوقی مربوط به آن از جمله مفاد راجع به مدت، مبلغ، تعدیل، تأخیرات، فسخ و تعلیق و فورس ماژور، بیمه و حوادث، تضمین ها و وجوه التزام، تعهدات طرفین، حل اختلاف و ...؛
  • تهیه و تنظیم و نظارت بر حسن انعقاد و اجرای قراردادهای پیمانکاری جزئی و فرعی (دستمزدی، مقطوع، خرید و نصب و ...)؛
  • تهیه و تنظیم و نظارت بر حسن انعقاد و اجرای قراردادهای خرید و فروش غیرمنقول؛
  • تهیه و تنظیم و نظارت بر حسن انعقاد و اجرای سایر قراردادها بنابر نیاز خاص شرکت های پیمانکاری.
Share On Facebbok Share On Twitter Share On Delicious Share On Digg Share On Reddit Share On Stumbleupon Share On Google Reader